Rendering Plants

Subscribe to our Newsletter

ASTW ငါးမႈန္႔အစာထုတ္စက္ႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ား

A & S Thai Works ကုမၸဏီလီမိတက္(ASTW) သည္ အာရွတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ငါးမႈန္႔အစာထုတ္စက္ ထုတ္လုပ္သူျဖစ္ သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္္၍ ေခတ္မွီဆန္းျပားျပီး ျပည့္စုံသည့္ ငါးမႈန္႔အစာထုတ္စက္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ (၂၇)ႏွစ္ ထက္ပုိေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖင့္ ASTW သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ပစိဖိတ္ေဒသ၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသ၊ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္တုိ႔တြင္ တပ္ဆင္ရန္အတြက္ စက္ေပါင္း (၂၆၀) ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

စက္မ်ားမွာ လည္ပတ္သည့္အျပားမ်ားပါသည့္အေျခာက္ခံစနစ္ကုိအသုံးျပဳထားေသာ ေခတ္မွီေသာဒီဇုိင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္တုိက္လည္ပတ္ႏုိင္ၿပီး လြယ္ကူေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈနိမ့္ျခင္း၊ ထိမ္းသိမ္းရန္ လြယ္ကူျခင္းတို ့ေၾကာင့္သက္တမ္းၾကာရွည္ခံပါသည္။ ASTW သည္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ အပုိပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ ASTW ၏ လည္ပတ္ႏုိင္ေသာ အေျခာက္ခံစက္ဒီဇုိင္းမွာ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ေနာ္ေဝးတုိ႔မွ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ငါးမႈန္႔အစာထုတ္စက္ကုိ ပ့့ံပုိးေပးသူထံမွ နည္းပညာအေပၚ အေျချပဳ ထုတ္လုပ္ထားသည္။

()ႏွစ္အာမခံ

ASTW မွလည္ပတ္သည့္အျပားပါသည့္ အေျခာက္ခံစက္မ်ားမွာ စက္၏

ကုိယ္ထည္၊ ဂီယာ၊ ေဘာမ်ားႏွင့္ ေမာ္တာတုိ႔အတြက္ အာမခံ()ႏွစ္ ေပးထားပါသည္။(*အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြက္သာ၊ အျခားေဒသမ်ား အတြက္ အာမခံ () ႏွစ္သာေပးပါသည္။)

စစ္ေဆးမႈအရရွိသည့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္

ASTWမွ လည္ပတ္သည့္အျပားပါသည့္ အေျခာက္ခံစက္မ်ားမွာ စစ္ ေဆးမႈခံယူၿပီး ၿဗိတိသွ်အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ BS (PD) 5500၊ ဥေရာပအဆင့္အတန္း PED ႏွင့္ ၾသစေတးလ်အဆင့္အတန္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္1210 အစရွိ သည့္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ႏုိင္ငံတကာ မွ လက္ခံ

အတည္ျပဳမႈ၊ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္မႈမ်ားကုိ Lloyd's Register International (Thailand) Limited မွ ေဆာင္ရြက္

ေပးပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖြဲ႔

အျပည့္အဝတပ္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ျမင့္မားေသာ အေတြ႔အႀကံဳကုိ အသုံးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မွ စက္တစ္လုံးစီ၏ လုပ္ေဆာင္ပုံအျပည့္အစုံပါသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အပုိပစၥည္းမ်ား

ASTW မွထုတ္လုပ္ေသာ စက္ကိရိယာမ်ားအားလုံးအတြက္ အပုိ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ အကူအညီအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အေရာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ီေရးအဖြဲ႔ကုိ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ အားလုံးေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ငါးမႈန္႔အစာထုတ္စက္သည္ ငါးစိမ္း၊ ငါးစြန္႔ ပစ္ ပစၥည္း ႏွင့္ တူနာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းအတြက္ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားသည္။ လည္ပတ္သည့္အျပားပါသည့္ အေျခာက္ခံစက္သည္ လုပ္ေဆာင္ရန္လြယ္ကူၿပီး အသင့္အတင့္တန္ေျမာက္ ေသာ ေအာ္ပေရတာမ်ားမွ လြယ္ကူစြာကုိင္တြယ္ႏုိင္ သည္။အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ ေလွ်ာ့ေပါ့ထားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ျခင္းတို ့သည္ ေရွ႕ဆက္ႏွင့္ အက်ိဳးအ ျမတ္ရရန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနည္း ဆုံးထိမ္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းခံ ေသာ ဗားရွင္းမွာ ငါးတြင္ပါသည့္ သဲမ်ား၊ အခြံမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ခဲတုိ႔ကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိသည္။

ငါးမႈန္႔အစာႏွင့္ ငါးအဆီတုိ႔ကုိအရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ (OFP)ႏွင့္ တုိက္ရုိက္အပူေပးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဆီအပူကုိ အေျခာက္ခံျခင္းတုိ႔မွ ပရုိတိန္း တုိ႔ကုိ ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳလုပ္ ရပါ။

LFP (က်စ္လစ္ေသာငါးမ်ားအတြက္စက္မ်ား)

ထေရာ္လာငါးႏွင့္ ငါးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အဆီ ပါဝင္ မႈႏႈန္းမွာ ၃% ေအာက္ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ စက္မွာ အားလုံး ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အၾကမ္းခံေသာ ဗားရွင္းမွာ ငါးတြင္ပါသည့္ သဲမ်ား၊ အခြံမ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္ခဲတုိ႔ကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိသည္။

ရုိးရွင္းေသာ ဒီဇုိင္းႏွင့္ အလြန္လြယ္ကူေသာ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားသည္ လည္ပတ္ေသာအျပားပါသည့္ အေျခာက္ခံစက္ ႏွင့္ ပစၥည္းထည့္သည့္အပုိင္းအပါအဝင္ အစာအေအးခံစက္၊ ႀကိတ္ေခ်စက္၊ ထုတ္ပုိးစက္ႏွင့္ အနံ႔စုပ္စက္မ်ားပါဝင္သည္။

စက္ပုိင္းဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - က်စ္လစ္ေသာငါးမႈန္႔အစာထုတ္စက္မ်ား(LFP)

စက္အရြယ္အစား

စြမ္းအားထည့္ႏုိင္သည့္

တန္ /၂၄နာရီ

ေရေငြ ့အသံုးျပဳမႈတန္/နာရီ

အၾကံျပဳသည့္ဘိြဳင္လာအရြယ္

အစားတန္/နာရီ (၁၀ လိုင္း)

လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳမႈ (ကီလုိ၀ပ္)

တပ္ဆင္ျခင္း/အသံုးျပဳျခင္း ၇၀%

LFP 24

24-30

0.9

1.2

60/42

LFP 55

55-60

2.0

2.5

107/75

LFP 90

90-100

3.4

4.0

142/99

LFP 120

120-140

4.5

6.0

180/126

LFP 160

160-190

6.0

8.5

235/165

*ဇယားမ်ားအားလံုးမွာခန္႔မွန္းေခ်သာျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ASTW ၏ တိုက္ရိုက္ေငြ ့ရည္ျပန္ျခင္းစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေလာင္စာဆီအသံုးျပဳမႈကို ၁၀ မွ ၁၂ %အထိေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

OFP (အဆီမ်ားေသာငါးအတြက္စက္)

ငါး၊ ငါးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ တူနာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းအတြက္ ၃% ထက္ပုိေသာ အဆီမ်ားပါဝင္သည္။ OFP စက္သည္ LFP စက္ႏွင့္ တူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်က္ျပဳတ္စက္၊ ဖိစက္၊ အခဲ/ အရည္ကုိ ခြဲျခားသည့္စက္၊ အဆီခြဲထုတ္သည့္စက္၊ ပန္႔မ်ားႏွင့္ တုိင္ကီမ်ား ပါဝင္သည္။

ရုိးရွင္းေသာဗားရွင္းမွာ ေအာ္တုိမစ္တစ္ရရွိမႈနည္းပါးၿပီး အရည္ အေသြးျပည့္ဝမႈမရွိေသာ အလုပ္သမားအတြက္ ယုံၾကည္ အားထားမႈကုိ မရႏုိင္ပါ။ အကယ္၍ ေအာ္တုိ မစ္တစ္စနစ္ကုိ လုိအပ္ပါက ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏုိင္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအပူထုတ္လြတ္ျခင္း(WHE) ကုိ ၄၀% သက္ သာေစရာတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏုိင္သည္။


စက္ပုိင္းဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - အဆီမ်ားေသာငါးအတြက္စက္မ်ား(OFP)

စက္အရြယ္အစား

ေရေငြ ့အသံုးျပဳမႈ တန္/၂၄နာရီ (ကပ္ေနေသာေရ/ အေျခာက္ခံစက္)

ေရေငြ ့အသံုးျပဳတန္/နာရီ

ေရေငြ ့အသံုးျပဳမႈ တန္/၂၄နာရီ (ကပ္ေနေသာေရ/ အေျခာက္ခံစက္)

ေရေငြ ့အသံုးျပဳတန္/နာရီ

လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳမႈ (ကီလို၀ပ္) တပ္ဆင္ျခင္း/အသံုးျပဳျခင္း

OFP 24

24-30

0.9

28-35

0.4

160/112

OFP 55

55-60

2.0

60-70

1.0

195/136

OFP 90

90-100

3.4

100-120

1.8

260/182

OFP 120

120-140

4.5

130-150

2.9

275/192

OFP 160

160-190

6.0

180-220

3.9

300/210

*ဇယားမ်ားအားလံုးမွာခန္႔မွန္းေခ်သာျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ASTW ၏ တိုက္ရိုက္ေငြ ့ရည္ျပန္ျခင္းစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေလာင္စာဆီအသံုးျပဳမႈကို ၁၀ မွ ၁၂ %အထိေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

Download : Complete Fishmeal Plants
Link to pdf